Hyundai DeluxScan 7695 Descargar Drivers

Compañía
Hyundai
Dispositivo
Monitores
Modelo
Hyundai DeluxScan 7695
Descripción
Drivers
Sistema Operativo
Windows 95-98-98Se-Me-NT4-2000-XP-Vista
Versión Driver
03.01
Tamaño
1Kb
Nombre del archivo
7695b.zip
Información
[Version]
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
Provider=%HYUNDAI%

[ClassInstall32]
AddReg=ClassAddReg32

[ClassAddReg32]
HKR,,,,%MonitorClassName%
HKR,,Icon,,"-1"
HKR,,NoInstallClass,,1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
Hyundai-HT-7695B.CopyFiles=23

[SourceDisksNames]
1="Hyundai Monitor Installation Disk",,1

[SourceDisksFiles]
HT7695B.icm=1

[Manufacturer]
%HYUNDAI%=HYUNDAI

[HYUNDAI]
%HYUNDAI-HT-7695B%=Hyundai-HT-7695B.Install, Monitor\HEI769B

[Hyundai-HT-7695B.Install]
AddReg=Hyundai-HT-7695B.AddReg, 1600, DPMS
DelReg=DEL_CURRENT_REG
CopyFiles=Hyundai-HT-7695B.CopyFiles

[Hyundai-HT-7695B.CopyFiles]
HT7695B.icm

[Hyundai-HT-7695B.AddReg]
HKR,"MODES\1024,768",Mode1,,"30.0-95.0,50.0-150.0,+,+"
HKR,,ICMProfile,0,"HT7695B.icm"

[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile

[640]
HKR,,MaxResolution,,"640,480"

[800]
HKR,,MaxResolution,,"800,600"

[1024]
HKR,,MaxResolution,,"1024,768"

[1280]
HKR,,MaxResolution,,"1280,1024"

[1600]
HKR,,MaxResolution,,"1600,1200"

[DPMS]
HKR,,DPMS,,1

[Strings]
MonitorClassName="Monitor"
%MS%=Microsoft
HYUNDAI="Hyundai"
HYUNDAI-HT-7695B="HT-7695B"
Disponibles 1 archivos para DeluxScan 7695
HelpDrivers Desde Marzo del 2000