Canon Digital IXUS 95 IS Descarga Drivers

• Táto prírucka vysvetluje, ako inštalovat softvérové programy, a strucne predstavuje ich funkcie a pracovné postupy.
• Snímky môžete prevziat aj bez inštalácie tohto softvéru.
Platia tu však urcité obmedzenia (str. 62).
Nainštalujte dodané softvérové programy a prevezmite snímky do pocítaca.
[40-46]
••• CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk •••
Úvodná prírucka k softvéru
SLOVENSKY
CEL-SN1JA2R0 © CANON INC. 2009Obsah
2
Obsah
Úvodné informácie 4
Opatrenia ...........................................................................................4
Je to také jednoduché! Tlacte priamo doma ako profesionál ........5
Nekonecné možnosti so zábavným softvérom ................................6
Vychutnajte si používanie služby CANON iMAGE GATEWAY a využite výhody internetu ...............................................................8
Používanie softvéru v systéme Windows – prípravy 10
Inštalácia softvéru ............................................................................10
Používanie softvéru v systéme Windows – základy 14
Preberanie snímok do pocítaca .......................................................14
Tlac snímok .......................................................................................18
Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky 20
Okná programu ZoomBrowser EX ..................................................20
Funkcie programu ZoomBrowser EX ..............................................26
Úpravy videosekvencií .....................................................................30
Spájanie panoramatických snímok – PhotoStitch ..........................31
Prispôsobenie fotoaparátu pomocou nastavení Môj fotoaparát ...............................................................32
Používanie softvéru v pocítacoch Macintosh – prípravy 34
Inštalácia softvéru ............................................................................34
Používanie softvéru v pocítacoch Macintosh – základy 36
Preberanie snímok do pocítaca .......................................................36
Tlac snímok .......................................................................................40Obsah
3
Používanie softvéru v pocítacoch Macintosh – pokrocilé techniky 42
Okná programu ImageBrowser ......................................................42
Funkcie programu ImageBrowser ...................................................48
Úpravy videosekvencií .....................................................................52
Spájanie panoramatických snímok – PhotoStitch ..........................53
Prispôsobenie fotoaparátu pomocou nastavení Môj fotoaparát ...............................................................54
Dodatky 56
Odinštalovanie softvéru ..................................................................56
Štruktúra priecinkov na pamätovej karte ......................................57
Riešenie problémov .........................................................................58
Preberanie snímok bez potreby inštalácie softvéru ......................62
Register .............................................................................................63
Zákaznícka podpora spolocnosti Canon
Kontaktné informácie týkajúce sa zákazníckej podpory spolocnosti Canon nájdete v brožúre zárucného systému Canon dodanej s fotoaparátom.
Prehlásenie
• Aj ked bolo vynaložené maximálne úsilie, aby informácie v tejto prírucke boli presné a úplné, spolocnost Canon nezodpovedá za prípadné chyby ani opomenutia. Spolocnost
Canon si vyhradzuje právo kedykolvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenit technické parametre tu opísaného hardvéru a softvéru.
• Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti Canon sa žiadna cast tejto prírucky nesmie reprodukovat, prenášat, prepisovat, ukladat vo vyhladávacích systémoch ani prekladat do iných jazykov v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami.
• Spolocnost Canon nerucí za škody spôsobené poškodenými ani stratenými údajmi, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho používania alebo poruchy fotoaparátu, softvéru, pamätových kariet, osobných pocítacov, periférnych zariadení alebo používania pamätových kariet od inej spolocnosti ako Canon.4
Úvodné informácie
Táto kapitola vysvetluje, co môžete dosiahnut, ak budete fotoaparát používat spolu so softvérom nachádzajúcim sa na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Opatrenia
Opatrenia týkajúce sa pripájania fotoaparátu k pocítacu
•Pripojenie nemusí fungovat správne, ak fotoaparát pripojíte k pocítacu pomocou prepojovacieho kábla cez rozbocovac USB.
•Pripojenie nemusí fungovat správne, ak v rovnakom case ako fotoaparát používate aj iné zariadenia USB (okrem myší alebo klávesníc pripojených cez rozhranie USB). V takom prípade od pocítaca odpojte ostatné zariadenia a skúste znovu pripojit fotoaparát.
•K rovnakému pocítacu nepripájajte dva ani viac fotoaparátov naraz. Pripojenia nemusia fungovat správne.
•Nikdy nedovolte, aby sa pocítac prepol do pohotovostného režim (režimu spánku), kým je k nemu pripojený fotoaparát pomocou prepojovacieho kábla USB. Ak k tomu predsa len dôjde, nikdy neodpájajte prepojovací kábel. Skúste pocítac prebudit, pricom fotoaparát nechajte pripojený. Niektoré pocítace sa neprebudia správne, ak od nich odpojíte fotoaparát v pohotovostnom režime (režime spánku). Pokyny týkajúce sa pohotovostného režim
(režimu spánku) nájdete v prírucke k pocítacu.
O tejto prírucke
• Vysvetlenia v tejto prírucke sa týkajú operacných systémov Windows XP a Mac OS X v10.4.
Ak používate inú verziu týchto operacných systémov, skutocný obsah obrazoviek a postupy sa môžu od tých znázornených mierne líšit.
•V prírucke sa používajú nasledujúce výrazy.
Mac OS X sa používa na oznacenie operacného systému Mac OS X (v10.4-v10.5)
•Pred pripojením fotoaparátu k pocítacu nainštalujte softvér z dodaného disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk.
•V závislosti od parametrov pocítaca sa môže znížit rýchlost prehrávanej videosekvencie alebo sa môže trhane prehrávat zvuk.
•Pri pripájaní k pocítacu sa odporúca používat sietový adaptér (predáva sa samostatne). Ak nemôžete použit sietový adaptér, skontrolujte, ci je akumulátor plne nabitý.
•Postupy pripojenia fotoaparátu k pocítacu nájdete v Užívatelskej prírucke k fotoaparátu.Úvodné informácie
5
Je to také jednoduché! Tlacte priamo doma ako profesionál
Pokyny na snímanie nájdete v Užívatelskej prírucke k fotoaparátu.
Softvér inštalujte len na zaciatku.
Zhotovte snímky
Do pocítaca nainštalujte softvér
Pripojte fotoaparát k pocítacu
Opatrenia týkajúce sa pripájania fotoaparátu k pocítacu (str. 4)
Pokyny na pripojenie nájdete v Užívatelskej prírucke k fotoaparátu.
Windows (str. 10)
Macintosh (str. 34)
Prevezmite snímky do pocítaca
Windows (str. 14)
Macintosh (str. 36)
Vytlacte snímky
Windows (str. 18)
Macintosh (str. 40)Úvodné informácie
6
Nekonecné možnosti so zábavným softvérom
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Všestranný softvér na správu snímok urcený na preberanie snímok, úpravu fotografií a videosekvencií a tlac.
Skúšanie rôznych techník tlace
Tlacte použitím rôznych rozložení. Zmente velkosti papiera, vytlacte fotografie s pridaným dátumom alebo komentárom a vychutnajte si tak širokú škálu možností.
Windows (str. 18) Macintosh (str. 40)
Úprava videosekvencií
Videosekvencie môžete upravovat prepájaním videosekvencií a fotografií prevzatých do pocítaca, pridávaním textu (napríklad nadpisov), pridávaním hudby v pozadí alebo používaním rôznych špeciálnych efektov.
Windows (str. 30) Macintosh (str. 52)
Získavanie fotografií z videosekvencií
Zo zobrazenej videosekvencie môžete získavat fotografie a ukladat ich ako nové obrazové súbory.
Môžete tiež zadat interval snímok a získat tak viacero snímok naraz.
Windows (str. 24) Macintosh (str. 46)
Vytlacením zoznamu skontrolujte viacero snímok naraz
Na fotografie vytlacte dátum
Tlac snímok je jednoduchá
Na pohladnice a pozvánky vytlacte komentáre Úvodné informácie
7
Prispôsobenie fotoaparátu (nastavenia My Camera/Môj fotoaparát)
Oblúbené snímky a zvuky môžete vo fotoaparáte nastavit ako úvodný obrázok alebo zvuk uzávierky. (Iba pri niektorých modeloch.)
Windows (str. 32) Macintosh (str. 54)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Program na spájanie viacerých snímok do dramatických panoramatických snímok.
Spojenie panorámy
Windows (str. 31) Macintosh (str. 53)Úvodné informácie
8
Vychutnajte si používanie služby
CANON iMAGE GATEWAY a využite výhody internetu
O službe CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY je fotografická služba online urcená pre osoby, ktoré si zakúpili tento produkt. Registrácia online vám umožní používat rôzne služby. Najnovšiu ponuku služieb nájdete na domovskej stránke.http://www.cig.canon-europe.com
• Na domovskej stránke nájdete informácie o verzii prehliadaca (Microsoft Internet
Explorer a pod.) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na bezproblémové pripojenie k fotografickým službám online CANON iMAGE GATEWAY .
•Vyžaduje sa prístup na internet (musíte mat konto u poskytovatela internetových služieb, nainštalovaný prehliadac a pripojenie na internet).
•Poplatky poskytovatelovi internetových služieb za používanie konta a prístup na internet sa platia osobitne.
Odošlite a zdielajte snímky
Informujte ludí e-mailom o svojich albumoch
Prevezmite súbory s nastaveniami
My Camera/Môj fotoaparát]
(iba pri niektorých modeloch)
Navyše, registráciou môžete získat najnovšie informácie o podpore.
Vaše albumy na serveri
CANON iMAGE GATEWAY
Vaše nastavenia My Camera/
Môj fotoaparát na serveri
CANON iMAGE GATEWAY
Rodina a priatelia si ich môžu lahko prezeratÚvodné informácie
9
Ako sa sta clenom
Môžete sa registrovat online použitím dodaného disku CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk).
Aj ked ste sa už registrovali v minulosti, registráciou dalších informácií o produkte na serveri CANON iMAGE GATEWAY získate prístup k najnovším informáciám o podpore.
Používanie služby CANON iMAGE GATEWAY pomocou dodaného softvéru
Pomocou dodaného softvéru môžete odosielat snímky do albumov online alebo preberat súbory s nastaveniami My Camera/Môj fotoaparát (iba pri niektorých modeloch).
Ak chcete pohodlne odoslat viacero snímok naraz, pomocou programu
ZoomBrowser EX alebo ImageBrowser zmenšite ich velkost v jednej dávke.
Dodaný disk CD-ROM
Pripojte sa na internet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)10
Používanie softvéru v systéme
Windows – prípravy
Táto kapitola vysvetluje, ako inštalovat softvér. Precítajte si ju pred prvým pripojením fotoaparátu k pocítacu.
Inštalácia softvéru
Zacnite inštaláciou softvéru nachádzajúceho sa na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Potrebné položky
•Fotoaparát a pocítac
•CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk
•Prepojovací kábel dodaný s fotoaparátom
Inštalacné postupy
1 Presvedcte sa, že fotoaparát NIE JE pripojený k pocítacu.
V opacnom prípade odpojte kábel. Softvér nemožno správne nainštalovat, ak je na zaciatku inštalácie fotoaparát pripojený k pocítacu.
2 Zatvorte všetky spustené programy.
•Softvér nainštalujte ešte pred pripojením fotoaparátu k pocítacu.
•Na inštaláciu programov musíte mat oprávnenie ako správca pocítacového systému.
•Na prehrávanie zvukových stôp videosekvencií je potrebná zvuková karta.
•Vyžaduje sa aplikácia Microsoft .NET Framework 2.0 alebo novšia.Používanie softvéru v systéme Windows – prípravy
11
3 Do jednotky CD-ROM pocítaca vložte CD-ROM
DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Ak sa zobrazí okno [User Account Control/Kontrola používatelských kont], postupujte podla pokynov na obrazovke.
Ak sa panel inštalátora nezobrazí automaticky, použite nasledujúce postupy.
4 Kliknite na tlacidlo [Easy Installation/
Jednoduchá inštalácia] softvéru k digitálnému fotoaparátu.
Ak chcete nainštalovat jednotlivé druhy softvéru, kliknite na tlacidlo
[Custom Installation/Vlastná inštalácia].
5 Ak je spustený iný softvér, pred kliknutím na tlacidlo [OK] zatvorte všetky programy.
Ako zobrazit panel inštalátora
Ak sa panel inštalátora nezobrazil automaticky, zobrazte ho pomocou nasledujúcich postupov.
1. V ponuke [Start/Štart] vyberte položku [Computer/Pocítac] alebo [My Computer/
Tento pocítac].
2. Pravým tlacidlom kliknite na ikonu jednotky CD-ROM a vyberte možnost [Open/Otvorit].
3. Dvakrát kliknite na ikonu [SETUP .EXE]* .
4. Po zobrazení okna [User Account Control/Kontrola používatelských kont] postupujte podla pokynov na obrazovke.
* Niektoré pocítace nemusia pri názve súboru zobrazovat vyššie uvedenú príponu [.EXE].
Panel inštalátoraPoužívanie softvéru v systéme Windows – prípravy
12
6 Skontrolujte nastavenia inštalácie a kliknite na tlacidlo [Install/Inštalovat].
V závislosti od softvéru nainštalovaného v pocítaci sa položky v zozname môžu líšit od položiek na obrázku.
7 Ak súhlasíte so všetkými podmienkami licencnej zmluvy na softvér, kliknite na tlacidlo [Yes/Áno].
Spustí sa inštalácia.
V inštalácii pokracujte podla pokynov na obrazovke.
Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením inštalácie aplikácie Microsoft .NET
Framework, kliknite na tlacidlo [Yes/Áno].
8 Po dokoncení inštalácie zaciarknite polícko [Restart computer immediately
(Recommended)/Okamžite reštartovat pocítac (Odporúcané)] a kliknite na tlacidlo [Restart/Reštartovat].
V tejto fáze ešte CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk z jednotky
CD-ROM NEVYBERAJTE.
Ak pocítac netreba reštartovat, zobrazí sa obrazovka [Finish/Dokoncit]. Kliknite na tlacidlo
[Finish/Dokoncit] a vybratím disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk z jednotky
CD-ROM dokoncite inštaláciu.Používanie softvéru v systéme Windows – prípravy
13
9 Ked sa po reštartovaní zobrazí bežná pracovná plocha, vyberte disk z jednotky CD-ROM.
Tým sa inštalácia softvéru dokoncí.
Odteraz môžete snímky z fotoaparátu preberat do pocítaca (str. 14).
Informácie, ako odstránit nainštalované programy, nájdete v casti
Odinštalovanie softvéru (str. 56).
Na zarucenie bezpecnosti pocítaca s nainštalovanou aplikáciou
Microsoft .NET Framework budete musiet pocítac aktualizovat pomocou nástroja Windows Update.14
Používanie softvéru v systéme
Windows – základy
Táto kapitola vysvetluje, ako program ZoomBrowser EX používat na preberanie snímok z fotoaparátu do pocítaca a ich tlac.
Touto kapitolou pokracujte až po dokoncení príprav uvedených v casti Používanie softvéru v systéme Windows – prípravy.
Preberanie snímok do pocítaca
Zacnite prevzatím snímok do pocítaca. Postup prevzatia sa mierne líši v závislosti od toho, ci používate pripojenie fotoaparátu k pocítacu (uvedené nižšie) alebo cítacie zariadenie pamätových kariet (str. 16).
Pripojenie fotoaparátu k pocítacu
1 Po pripojení dodaného prepojovacieho kábla k portu USB na pocítaci a konektoru
DIGITAL na fotoaparáte zapnite fotoaparát, nastavte ho do režimu prehrávania a pripravte ho na komunikáciu s pocítacom.
•V prípade, že je fotoaparát pripojený k pocítacu a na pamätovej karte sa nachádza velké množstvo snímok (približne 1 000), snímky možno nebudete môct prevziat. V takom prípade použite na prevzatie cítacie zariadenie pamätových kariet.
•Súbory videosekvencií sú velké, a preto ich prevzatie trvá dlhší cas.
Spôsoby pripojenia fotoaparátu k pocítacu a prepnutia fotoaparátu do správneho režimu pripojenia sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu.
Pozrite si Užívatelskú prírucku k fotoaparátu.Používanie softvéru v systéme Windows – základy
15
2 Po zobrazení dialógového okna
(Dialógové okno udalostí), ktoré sa podobá na dialógové okno znázornené vpravo, vyberte program [Canon CameraWindow] a potom kliknite na tlacidlo [OK].
V systéme Windows Vista vyberte v dialógovom okne automatického spustenia možnost [Download Images
From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Prevziat snímky z fotoaparátu Canon pomocou okna Canon CameraWindow].
Tu sa zobrazí názov modelu fotoaparátu alebo nápis [Canon Camera/
Fotoaparát Canon].
V závislosti od nastavenia pocítaca sa môžu zobrazit odlišné programy.
Okno CameraWindow sa zobrazí v prípade, že sú fotoaparát a pocítac nastavené v komunikacnom režime. (V tejto fáze ešte nedochádza k preberaniu snímok.)
3 Kliknite na tlacidlo [Transfer Untransferred Images/Preniest neprenesené snímky].
Ak sa toto dialógové okno udalostí nezobrazí, kliknite na ponuku [Start/
Štart] a postupne vyberte položky [All Programs/Všetky programy] alebo [Programs/Programy], [Canon Utilities], [CameraWindow],
[CameraWindow] a [CameraWindow].
Okno s miniatúrami
CameraWindow
Okno na prezeranie
Kliknutím na toto tlacidlo zatvorte
úvodnú obrazovku. Používanie softvéru v systéme Windows – základy
16
Kliknutím na tlacidlo [OK] v okne dokoncenia prenosu snímok sa prenesené snímky zobrazia v hlavnom okne.
Prevzaté snímky sa predvolene ukladajú do priecinkov vytvorených v priecinku
[Pictures/Obrázky] alebo [My Pictures/Moje obrázky]. Priecinky sú pomenované podla dátumov zhotovenia snímok.
Potom snímky vytlacte (str. 18).
Pripojenie cítacieho zariadenia pamäových kariet
1 Do cítacieho zariadenia pamätových kariet vložte pamätovú kartu.
V prípade potreby použite samostatne predávaný adaptér na karty.
Informácie o pripojení a zaobchádzaní s cítacím zariadením pamätových kariet nájdete v prírucke k cítaciemu zariadeniu.
2 Po zobrazení dialógového okna znázorneného vpravo vyberte možnost
[View/Download Images using Canon
ZoomBrowser EX/Zobrazit alebo prevziat snímky pomocou programu
Canon ZoomBrowser EX] a potom kliknite na tlacidlo [OK].
•Ak chcete skontrolovat snímky vo fotoaparáte alebo prevziat iba cast snímky, kliknite na tlacidlo [Operate Images on Camera/Ovládat snímky vo fotoaparáte].
•Kliknutím na ikonu v okne na prezeranie môžete do fotoaparátu nacítat snímky, ktoré sa prevzali do pocítaca.
Ak sa vyššie uvedené dialógové okno nezobrazí, kliknite na ponuku
[Start/Štart], postupne vyberte položky [All Programs/Všetky programy] alebo
[Programs/Programy], [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility],
[ZoomBrowser EX Memory Card Utility] a potom pokracujte krokom 3.
Naposledy prevzaté snímky sa tu zobrazia podla dátumu snímania aj kategórie (iba pri niektorých modeloch).
Oblast s priecinkami
Na prevzatých priecinkoch sa zobrazí symbol oznacujúci, že boli prevzaté.
MiniatúryPoužívanie softvéru v systéme Windows – základy
17
3 Kliknite na tlacidlo [Download Images/Prevziat snímky].
Do priecinkov sa prevzaté snímky ukladajú podla dátumu snímania.
Zároven sa podla dátumu a kategórie zoradia v oblasti [Last Acquired Images/
Naposledy získané snímky] (iba pri niektorých modeloch).
Potom snímky vytlacte (str. 18).
•Všetky snímky, ktoré chcete prevziat, sa predvolene prevezmú do priecinka [Pictures/Obrázky] alebo [My Pictures/Moje obrázky].
•Kliknutím na tlacidlo vedla nápisu [Lets you select and download images/Umožnuje vybrat a prevziat snímky] zobrazíte zoznam snímok nachádzajúcich sa na pamätovej karte. Snímky pred prevzatím skontrolujte a prevezmite len tie vybraté.
•Informácie o štruktúre priecinkov pamätovej karty a názvoch súborov nájdete v casti Štruktúra priecinkov na pamätovej karte (str. 57).
Kliknutím na tlacidlo [Preferences/
Vlastnosti] môžete upravit jednotlivé nastavenia, napríklad typ prevzatých snímok alebo cielový priecinok.Používanie softvéru v systéme Windows – základy
18
Tlac snímok
Existujú tri spôsoby tlace snímok pomocou programu ZoomBrowser EX: [Photo Print/Tlac fotografií],
[Index Print/Tlac zoznamu] a [Print Using Other Software/Tlac pomocou iného softvéru]. Táto cast vysvetluje spôsob použitia funkcie [Photo Print/Tlac fotografií].
Tlac fotografií
Vytlací sa jedna snímka na každú stranu.
1 V hlavnom okne programu ZoomBrowser EX kliknite na možnost [Print & Email/
Tlacit a poslat e-mailom] a potom na možnost [Photo Print/Tlac fotografií].
2 Skontrolujte, ci je vybratá položka [1. Select Images/1. Výber snímok], a potom vyberte snímky.
Viacero snímok vyberiete podržaním klávesu [Ctrl] a postupným klikaním na snímky.
•Videosekvencie nemožno tlacit. Môžete však tlacit fotografie získané z videosekvencií.
•Ak chcete vytlacit zoznam fotografií, kliknite na tlacidlo [Print & Email/
Tlacit a poslat e-mailom] v hlavnom okne a potom na tlacidlo [Index Print/
Tlac zoznamu].
Pozadie vybratých snímok sa zmení na modré.Používanie softvéru v systéme Windows – základy
19
3 Kliknite na položku [2. Printer and Layout Settings/2. Nastavenia tlaciarne a rozloženia] a v prípade potreby upravte dané kategórie.
4 Kliknite na položku [3. Print/3. Tlac].
Spustí sa tlac.
V tejto kapitole boli vysvetlené základné funkcie programu ZoomBrowser EX.
Po ich osvojení vyskúšajte pokrocilé techniky.
•Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky (str. 20).
Slúži na výber tlaciarne, velkosti papiera atd.
Slúži na nastavenie poctu vytlacených kópií.
Po výbere viacerých snímok môžete medzi snímkami prepínat pomocou týchto tlacidiel.
Vyberte spôsob tlace informácií o dátume a case snímania.
Môžete tu vložit text, ktorý sa vytlací spolu s fotografiou.20
Používanie softvéru v systéme
Windows – pokrocilé techniky
Táto kapitola vysvetluje rôzne funkcie programu ZoomBrowser EX.
Touto kapitolou pokracujte po osvojení si základných postupov ovládania programu
ZoomBrowser EX uvedených v kapitole Používanie softvéru v systéme Windows – základy.
Okná programu ZoomBrowser EX
Táto cast opisuje základné okná programu ZoomBrowser EX: hlavné okno, okno na prezeranie a okno Vlastnosti.
Hlavné okno
Toto okno slúži na zobrazovanie a organizovanie snímok prevzatých do pocítaca.
Oblast Naposledy získané snímky (str. 21)
Tlacidlá s úlohami (str. 21)
Oblast prehladávaca
(str. 21)
Tlacidlá funkcií (str. 23)
Slúži na zobrazovanie a skrývanie tlacidiels úlohami a oblasti
Naposledy získané snímky, resp. oblastis priecinkami.
Režim zobrazenia
(str. 22)
Ovládací panel zobrazenia
(str. 23)
Oblast s priecinkami (str. 21)Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky
21
Tlacidlá s úlohami
•Úlohy programu ZoomBrowser EX sú tu zoradené v podobe zoznamu.
•Kliknutím na tlacidlo s úlohou vykonáte požadovanú úlohu.
Tieto funkcie sú opísané v casti Funkcie programu ZoomBrowser EX (str. 26).
Oblas s priecinkami
•Túto oblast používajte na výber priecinkov. Vybraté priecinky a snímky, ktoré sa v nich nachádzajú, sa zobrazia v oblasti prehladávaca.
Ak predtým pomocou programu Windows Explorer vyberiete sietové jednotky, môžete tieto jednotky zobrazit, nemôžete ich však pridávat, menit ani odstranovat v oblasti prehladávaca.
•Po výbere možnosti [Favorite Folders/Oblúbené priecinky] sa zobrazia len priecinky, ktoré ste už predtým registrovali ako oblúbené priecinky. Odporúca sa, aby ste ako oblúbené priecinky registrovali casto používané priecinky. Po výbere možnosti [All Folders/Všetky priecinky] sa zobrazia všetky priecinky.
Oblas Naposledy získané snímky
•Môžete skontrolovat snímky zoradené podla dátumu snímania alebo funkcie My Category/
Moja kategória (iba pri niektorých modeloch).
Oblas prehadávaca
• Zobrazujú sa tu priecinky a snímky z priecinkov, ktoré ste vybrali v oblasti Naposledy získané snímky alebo v oblasti s priecinkami. Štýl zobrazenia sa bude líšit v závislosti od vybratého režimu zobrazenia.
•Po výbere možností [View/Zobrazit] a [Sort by/Zoradit podla] môžete snímky v oblasti prehladávaca usporiadat podla názvu súboru, dátumu snímania alebo iných vlastností.
•Okolo snímok sa v závislosti od ich atribútov zobrazia nasledujúce ikony.
Snímky zhotovené v režime Stitch Assist/Pomoc pri spájaní vo fotoaparáte
Obrázky RAW
Videosekvencie
Chránené snímky
Snímky zhotovené pomocou funkcie AEB fotoaparátu
Otocené snímky (len na displeji)
Spôsoby registrácie oblúbeného priecinka
• Ak je zobrazená karta [Favorite Folders/Oblúbené priecinky]: kliknite na tlacidlo [Add/Pridat] a vyberte priecinok.
•Ak je zobrazená karta [All Folders/Všetky priecinky]: vyberte priecinok a kliknite na tlacidlo
[Add to Favorites/Pridat medzi oblúbené].
•Ak chcete priecinok z oblasti [Favorite Folders/Oblúbené priecinky] odstránit, vyberte ho a kliknite na tlacidlo [Delete/Odstránit].Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky
22
Režim zobrazenia
•Slúži na výber štýlu zobrazenia oblasti prehladávaca.
Zoom Mode/Režim zmenšenia
Všetky snímky v priecinku sa zobrazia v podobe miniatúr. Tento režim je vhodný pri hladaní snímok, pretože umožnuje zobrazit viacero snímok naraz.
Ak sa v rámci priecinka nachádzajú dalšie priecinky, aj ich snímky sa zobrazia ako miniatúry.
Ak kurzor myši presuniete na priecinok, v jeho pravom hornom rohu sa zobrazí ikona
. Kliknutím na nu priecinok priblížite.
Scroll Mode/Režim posunu
Zobrazia sa snímky z vybratého priecinka a jeho podpriecinkov. Ak hlbku (úroven) zobrazenia priecinkov nastavíte na hodnotu [1] alebo väcšiu, zobrazia sa aj miniatúry snímok nachádzajúcich sa v priecinku. Hlbku zobrazenia priecinkov môžete zmenit v ponuke [Tools/
Nástroje] v možnosti [Preferences/Vlastnosti].
Preview Mode/Režim ukážky
Tento režim slúži na zobrazenie väcších snímok a na zobrazenie informácií o snímkach.
Ak v režime zmenšenia alebo posunu prejdete myšou na miniatúru, snímka sa priblíži v okne Zobrazenie po prejdení myšou. Zobrazovanie okna Zobrazenie po prejdení myšou môžete zrušit v ponuke (Zobrazit informácie). Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky
23
Ovládací panel zobrazenia
•Pomocou tohto panela môžete upravovat nastavenie zobrazenia oblasti prehladávaca.
Tlacidlá funkcií
•Tieto tlacidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií.
Ponuka výberu
Kliknutím na toto tlacidlo oznacíte alebo zrušíte oznacenie všetkých snímok v oblasti prehladávaca.
Zobrazit alebo skryt ponuku s informáciami o snímke
Výberom zobrazíte alebo skryjete informácie o snímke, akými sú názov súboru, dátum snímania alebo hodnotenie pod miniatúrou.
Velkost zobrazenia
Zmení velkost miniatúry v oblasti prehladávaca.
Ponuka Nástroj na filtrovanie
Slúži na zobrazenie iba tých snímok, ktoré vyhovujú urcitým podmienkam.
Tlacidlo výberu
Používajte ho na výber snímok v Režime zmenšenia.
Prispôsobit oknu
Zmení velkost miniatúry podla velkosti okna.
Tlacidlo View Image/
Zobrazit snímku
Slúži na zobrazenie vybratej snímky alebo videosekvencie v okne na prezeranie.
Tlacidlo Slide Show/Prezentácia
Slúži na spustenie prezentácie pozostávajúcej z vybratých snímok.
Tlacidlo Properties/Vlastnosti
Slúži na zobrazenie informácií o vybratej snímke v okne Vlastnosti.
Tlacidlo Search/Hladat
Slúži na vyhladávanie snímok na základe kritérií, akými sú ohodnotenie hviezdami, dátum zmeny, dátum snímania, komentáre alebo klúcové slová.
Tlacidlo Delete/Odstránit
Slúži na odstránenie vybratých snímok alebo priecinkov.
Tlacidlo Rotate/Otocit
Slúži na otocenie vybratej snímky.Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky
24
Okno na prezeranie
Ak chcete snímku zobrazit v okne na prezeranie, dvakrát na nu kliknite v oblasti prehladávaca.
•Zobrazený je obrázok RAW
Pod obrázkom sa zobrazí tlacidlo [Display Original Image/Zobrazit pôvodnú snímku]. Kliknutím na toto tlacidlo sa v okne na prezeranie zobrazí konvertovaná snímka.
•Zobrazená je videosekvencia
•Pod videosekvenciou sa zobrazia tlacidlá, ktoré umožnujú jej prehratie alebo úpravu zvuku.
•Z videosekvencií možno získat fotografie, a to kliknutím na tlacidlo
[Save as Still image/Uložit ako fotografiu], ktoré sa zobrazuje vedla tlacidiel na ohodnotenie hviezdami. Kliknutím na tlacidlo [Cut Movie/Zostrihat videosekvenciu] môžete tiež odstránit neželané casti na zaciatku alebo konci videosekvencií.
Ponuka Edit/Upravit
Pomocou tejto ponuky môžete snímky upravovat, odstranovat z nich efekt cervených ocí, nastavovat farby a jas, orezávat ich a vkladat do nich nadpisy.
Môžete ju tiež použit na spustenie iných programov na úpravu snímok.
Tlacidlo na výber snímky
Slúži na prepínanie medzi snímkami.
Tlacidlo Celá obrazovka
Slúži na zobrazenie snímky v režime celej obrazovky. Kliknutím na snímku alebo stlacením lubovolného tlacidla sa vrátite k režimu normálneho zobrazenia.
Tlacidlo Synchronize/
Synchronizovat
Slúži na synchronizáciu nastavení zobrazenia pri zobrazení viacerých snímok.
Ohodnotenie hviezdami
Slúži na ohodnotenie snímky pomocou hviezd.
Zmena mierky
Mení mierku danej snímky.
Tlacidlo poctu zobrazení
Slúži na súcasné zobrazenie viacerých snímok. Táto funkcia je užitocná pri porovnávaní snímok.
Slúži na prispôsobenie velkosti zobrazenej snímky oknu na prezeranie.
Slúži na zobrazenie aktuálnej velkosti snímok v okne na prezeranie.
Zobrazenia na celú obrazovku
Slúži na tlac zobrazenej snímky.
Tlacidlo zobrazenia informácií o snímaní
Slúži na zobrazenie informácií o snímaní danej snímky.Používanie softvéru v systéme Windows – pokrocilé techniky
25
Okno Vlastnosti
Okno Vlastnosti sa zobrazí po výbere snímky v oblasti prehladávaca a kliknutí na tlacidlo Vlastnosti.
Okno Vlastnosti sa nezobrazuje v Režime ukážky.
Slúži na zobrazenie alebo skrytie kategórií.
Star Rating and My
Category/Ohodnotenie hviezdami a Moja kategória
Slúži na ohodnotenie snímky pomocou hviezd.
Po nastavení funkcie My
Category/Moja kategória sa zobrazí ikona (iba pri niektorých modeloch).
Shooting Information/
Informácie o snímaní
Slúži na zobrazenie podrobných informácií, napríklad nastavenia casu uzávierky a korekcie expozície. Podla modelu fotoaparátu sa urcí, ktoré informácie sa zobrazia.
Protect/Ochránit
Zabranuje prepísaniu alebo odstráneniu snímky.
Comment/Komentár
Do tohto pola môžete napísat komentár.
Keywords/Klúcové slová
Slúži na nastavenie klúcových slov používaných pri vyhladávaní.
Brightness Histogram/
Histogram jasu
Graf rozloženia osvetlenia a tienov na snímke.
Tlacidlá na výber snímky
Ak v zobrazenom okne
Vlastnosti vyberiete viacero snímok, môžete medzi nimi prepínat, pricom sa budú zobrazovat príslušné inform

TXT / PDF

Disponible 55 Archivos para Digital IXUS 95 IS Ver todos >
HelpDrivers Desde Marzo del 2000